Precu atgriesanas instrukcija

Atcelšanas tiesības patērētājiem

(“Patērētājs” ir fiziska persona, kura veic juridisku darījumu, kas nekādā ziņā nav saistīts ar tās komercdarbību vai personisko profesionālo darbību.)

Norādījumi līguma atcelšanai

Atcelšanas tiesības

Jums ir tiesības atcelt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā bez pienākuma norādīt iemeslu.

Atcelšanas periods ir četrpadsmit dienas, skaitot no dienas,

- kad jūs vai jūsu noteiktā trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pieņēmusi produktus, ar nosacījumu, ka esat pasūtījis vienu vai vairākus produktus standarta pasūtījuma ietvaros, un šis(-ie) produkts(-i) tiek piegādāts(-i) vienādā veidā;

Lai izmantotu savas atcelšanas tiesības, Jums ir pienākums informēt mūsu Baltijas valstu pārstāvjus (SIA "Amstaff Latvia", A.Pumpura iela 4, LV-1010, Rīga, tālrunis: +371 26 1111 77, e-pasta adrese: info@amstaff.lv) par savu lēmumu atcelt šo līgumu, to skaidri apliecinot (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtīta vēstule). Jūs varat izmantot pielikumā esošo līguma atcelšanas veidlapu, taču tās izmantošana nav obligāta.

Lai ievērotu līguma atcelšanas periodu, ir pietiekami, ka jūs nosūtāt paziņojumu par atcelšanas tiesību izmantošanu pirms šī perioda beigām.

Līguma atcelšanas sekas

Ja jūs atceļat šo līgumu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk, kā četrpadsmit dienu laikā, rēķinot no dienas, kad esam no jums saņēmuši paziņojumu par šī līguma atcelšanu, atmaksāsim jums visus maksājumus, ko esam no jums saņēmuši, tostarp arī piegādes izdevumus (izņemot tos papildu izdevumus, kas radušies tādēļ, ka esat izvēlējies citu piegādes veidu, nekā mūsu piedāvātā standarta piegāde). Šīs atmaksas veikšanai mēs izmantosim to pašu samaksas veidu, kuru jūs sākotnēji izmantojāt, veicot darījumu, izņemot, ja esat skaidri noteicis citu atmaksas veidu, un jums nevajadzēs maksāt nekādus ar šo atmaksu saistītos izdevumus.

Mēs varam atteikties veikt atmaksu līdz brīdim, kad esam saņēmuši atpakaļ visus produktus, vai jūs esat iesniedzis mums pierādījumus, ka produkti ir nosūtīti mums atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek veikta agrāk.

Jums ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk, kā četrpadsmit dienu laikā, rēķinot no dienas, kad esat informējis mūs par šī līguma atcelšanu, nosūtīt mums atpakaļ produktus. Termiņš tiek ievērots, ja esat nosūtījis mums produktus atpakaļ pirms četrpadsmit dienu perioda beigām.

Jums ir pienākums apmaksāt tiešos izdevumus, kas saistīti ar produktu nosūtīšanu atpakaļ.

Jums ir pienākums veikt samaksu par produkta nolietojumu tikai tad, ja šis nolietojums ir saistīts ar jūsu veiktajām darbībām, kuras nebija nepieciešams veikt, lai pārbaudītu produktu stāvokli, īpašības un funkcionēšanu.

Izslēgšanas vai termiņa izbeigšanās kritēriji

Līguma izbeigšanas tiesības netiek piemērotas
tādu produktu piegādes līgumiem, kas nav standarta produkti un kuru izgatavošanai ir nepieciešama patērētāja izvēle vai vienošanās ar to, vai kas ir ražoti saskaņā ar patērētāja personiskajām prasībām;
tādu produktu piegādes līgumiem, kas var ātri sabojāties, vai kuru izmantošanas termiņš ātri beigsies;
tādu alkoholisko dzērienu piegādes līgumiem, par kuru cenu tika panākta vienošanās līguma slēgšanas laikā, bet kurus var piegādāt ne ātrāk kā 30 dienas pēc līguma noslēgšanas, un kuru pašreizējā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras tirgotājs nevar kontrolēt;
līgumiem par avīžu, preses izdevumu un žurnālu piegādi, izņemot attiecībā uz abonēšanas līgumiem.
Līguma atcelšanas tiesības izbeidzas priekšlaicīgi attiecībā uz līgumiem
par produktu slēgtā iepakojumā piegādi, kas nav piemēroti nosūtīšanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas prasību dēļ, ja to iepakojums pēc piegādes ir atvērts;
par tādu preču piegādi, kas, ņemot vērā to stāvokli, pēc piegādes ir neatdalāmi sajaukušies ar citiem produktiem;
skaņas vai video ierakstu vai datora programmatūras slēgtā iepakojumā piegādes līgumiem, ja iepakojums pēc piegādes ir atvērts.

_________________________________________________________________________________

Paraugs - līguma atcelšanas veidlapa

(Ja vēlaties atcelt līgumu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to mums atpakaļ.)

- Amstaff Wear GmbH, Großbeerenstraße 169-171, 12277 Berlīne, fakss: +49(0)3032592913, e-pasta adrese: shop@amstaffwear.de :

- Es/mēs (*) ar šo atceļu(-am) līgumu, kuru esmu/ esam (*) noslēguši par šādu produktu iegādi (*)/
  pakalpojuma sniegšanu (*)

- Pasūtīts (*)/ saņemts (*)

- Pasūtitāja(-u) nosaukums
- Pasūtitāja(-u) adrese
- Patērētāja(-u) paraksts (tikai paziņojuma papīra formātā gadījumā)
- Datums

(*) Nosvītrot nepareizo variantu